ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Data Protection Officers: Κανένας φορέας στην Ελλάδα δεν έχει διαπιστευθεί μέχρι σήμερα για πιστοποιήσεις

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε για θέµατα που αφορούν την πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων Υπευθύνων Προστασίας ∆εδοµένων (Data Protection Officers – DPOs), στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται από διάφορους φορείς, και αποφάσισε να εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων: Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα διαπιστώνει ότι, ενόψει της εφαρµογής του Γενικού … Read more